top of page

PROJEKTY

V posledních letech se věnuji zejména projektování vodních zdrojů pro individuální zásobování, práci na sanačních projektech na lokalitách, kde předchozí dodavatelé nezajistili dosažení sanačních limitů, řešení vysychajících studen a problematice nekvalitně vybudovaných vrtaných studní. K jakým problémům může nekvalitní dodavatelská práce investory vrtu zavést, můžete shlédnout zde.

2008_Hradcany_Battelle.png

Hlavní sanační a průzkumné projekty 

​​

Doprůzkum a sanace znečištění zemin a podzemních vod chloroetheny, těžkými kovy a ropnými látkami v areálu Monroe Czechia s.r.o. v Hodkovicích nad Mohelkou (1997-2004)

 řešitelka zakázky – pilotní ověření provozu a plnoprovozní zapojení sanace znečištění podzemní vody a zemin chlorovanými eteny       (implementace inovativních technologií ventingu a air spargingu, čerpání a čištění podzemní vody, dokončení sanace inovativní         reduktivní dehalogenací kontaminantů metodou in situ (první aplikace této technologie v v ČR), zpracování projektu , řízení a monitoring provozu sanace, doplňkový monitoring těžkých kovů  a a ropných látek, posanační monitoring chloroetenů, sanace lokality byla ukončena dosažením sanačních limitů

Sanace znečištění zemin a podzemních vod leteckým petrolejem v lokalitě Hradčany u Mimoně  (bývalé vojenské letiště) (1997-2018)

řešitelka úkolu pro biodegradaci ropné kontaminace autochtonními mikroorganismy za podpory ventingu a air spargingu - zpracovávání projektů biodegradace ropného znečištění na jednotlivé roky v období 1998 -  2008, sledování faktorů ovlivňujících biodegradaci ropného znečištění, monitoring, řízení a vyhodnocování průběhu biologické sanace na ploše 28 ha (tato technologie odstranila 92% sanovaného znečištění), sanace lokality byla ukončena dosažením sanačních limitů, později jsem pokračovala jako hlavní řešitelka monitoringu a hodnocení atenuace zbytkového znečištění na lokalitě a testování biogeochemické podpory přirozené atenuace

Doprůzkum a sanace znečištění zemin a podzemních vod chloroetheny, těžkými kovy a ropnými látkami v areálu TRW Lucas Autobrzdy s.r.o. (2004-2013)

odpovědná řešitelka projektu – doprůzkum a monitoring znečištění saturované a nesaturované zóny chloroetheny a ropnými látkami, pilotní test sanace CE reduktivní dehalogenací, plnoprovozní sanace lokality biologickou reduktivní dehalogenací, posanační monitoring a zpracování analýzy rizik zbytkového znečištění, sanace lokality byla ukončena dosažením sanačních limitů

Průzkum a sanace kontaminace podzemní vody PCE v na lokalitě SAP Mimoň (1998 - 2019)

členka řešitelského týmu analýzy rizik – identifikace rizik z velmi rozsáhlého znečištění (10 ha s hloubkovým dosahem 50 m p.t.) horninového prostředí a podzemní vody chlorovanými eteny, hodnocení rizik z migračních cest znečištění – ekotoxikoloxické zkoušky, hydrobiologický průzkum, vyhodnocení expozičních scénářů pro člověka a ekosystémy, návrh sanačních limitů, později odpovědný řešitel – (2007 - 2009) - zpracování doprůzkumu znečištění lokality na ploše 4 ha do hloubky 30 m. p.t., řízení sanace čerpáním a čištěním podzemní vody, implementace inovativních technologií - dočištění zasáknutím surfaktantu a aplikace chemické oxidace - air sparging pomocí ozónu - intenzifikace sanace vedla k dosažení sanačních limitů a ukončení sanace na levém břehu řeky, došlo k výraznému snížení obsahu kontaminace ve zdrojové oblasti na pravém břehu (bilancováno 10 tun PCE z původních 150 tun PCE v roce 2009), následovalo zpracování projektu dokončení sanace kontaminace v říční nivě biodegradací - 2014, na lokalitě probíhaly výzkumné práce k hodnocení difuzního znečištění - dřevní hmota, rybí tkáně, povrchová voda 1998 - 2019

Prezentace k realizovaným projektům

ST_UH_2019_Machackova.png

Multi-Disciplinary Characterization of Chloroethene Subsurface Contamination in Sedimentary Bedrock - prezentace na Battele Chlorcon, Montery 2008, CA,USA, v angličtině

Jetřichovice 2018 Macháčková upr..png

Major Natural and Technological Factors Affecting Efficiency of Bioremediation of Jet-Fuel in Sedimentary Bedrock - prezentace na Batetle BioSymp 2015 v Miami, FL, USAv v agličtině

Práce na výzkumných projektech - jako hlavní řešitelka, řešitelka dílčích výzkumných úkolů nebo členka řešitelských týmů:

2016 - 2018 Zatížení vybraných složek životního prostředí perchloretylenem a jeho degradačními produky - vývoj komplexní certifikované metodiky monitorování a hodnocení rizik kontaminace životního prostředí PCE a jeho rozkladnými produkty TAČR CZ

2015 - 2018 ANAREM - pokročilé technologie lithotrofní imobilizace a anaerobní bioremediace pro nápravu a prevenci škod na životním prostředí. TAČR CZ

2014 - 2015 BIOGEOCHEM -  nové technologie a materiály pro čištění podzemních vod a horninového prostředí s využitím biogeochemických procesů, TAČR CZ

2014 -  2015 Mikrobiální meta-omika v souvislosti s fungováním ekosystémů: role populací a jejich metabolických drah v degradaci chlorethenů GAČR CZ

2014 -  2015 Thermo-Bio-Rem - vývoj a testování metody tepelně podporované in-situ anaerobní bioremediace chlorovaných kontaminantů v horninovém prostředí, TAČR CZ

2013 – 2015 REGENERACE - regenerace vrtů – vývoj nástrojů pro vyhodnocení stavu a následnou regeneraci jímacích objektů podzemní vody zejména pro vodárenské účely TAČR CZ

2013 – 2015  NANOBIOWAT - Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd, Centrum kompetence, 2011 – 2019 TAČR CZ

2013 -2015 FP7 EU GUIDEnano  The main objective of GUIDEnano is to develop innovative methodologies to evaluate and manage human and environmental health risks of nano-enabled products, considering the whole product life cycle

2008 -2013 METAGENOM,  Metagenomika a bioinformatika jako východisko pro přípravu efektivních postupů, přípravu a charakterizaci mikroorganismů a jejich konsorcií pro využití v bioremediaci, NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [VSMSMT8NPV2]

2008- 2012 FP7 EU isoSoil – specifické analýzy isotopového složení kontaminantů pro hodnocení atenuace a dalšího osudu kontaminantů

2008-2013 FP7 EU ModelPROBE – průzkum a hodnocení lokalit pomocí modelů s využitím moderních neinvazivních metod průzkumu

2008 – 2013  FP7 EU BACSIN  - výzkum abiotického bakteriálního stresu a adaptačních mechanismů k přežití

2004-2007 FP6 EU BIOTOOL – biologické nástroje pro výzkum stavu a predikci vývoje kontaminovaných lokalit

poster machackova.jpg
bottom of page